Рівні розвитку сюжетно – рольової гри (за Д.Б. Єльконіним)

Показник гри

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІУ рівень

Основний зміст гри

 

сюжет

Дії з певними предметами,  спрямовані на співучасника гри

У діях з певними предметами на перший план висувається відповідність ігрової дії реальній

Виконання ролі та дій, що виходять з них, серед яких починають виділятися дії, що передають характер ставлення  до інших  учасників гри

Виконання дій, пов язаних із ставлен- ням до інших людей

 

 

 

 

Характер ігрової ролі

 

 

ролі,

рольове

мовлення

 

Ролі є фактично але вони не називаються, та визначаються характером дій, а не визначають дію. При рольо- вих розподілах   ф-цій у грі діти не вступають у типові для реаль ного житття  відносини

 

Ролі називають ся. Намічається розподіл функцій. Виконання ролі зводиться до реалізації дій, пов’язаних  із даною роллю

Ролі чітко окреслені та виділені, називають ся до початку гри. З’являється рольове мовлення, звернення до товариша по грі , але іноді проривається звичайні позаігрові відносини

Ролі яскраво виділені та окреслені, названі до початку гри. Рольові функції дітей взаємопов язані. Мовлення носить рольовий характер

Характер ігрових дій

 

дії ігрові

 

Дії одноманітні та складаються  із повторювальних операцій

Логіка та харак- тер дій визнача- ється життєвою послідовністю. Розширюється коло дій та виходить за межі одного якогось типу дій

Логіка та характер дій взначається роллю. Дії найрізноманітніші

Дії чітко , послідов-но відтворюють логіку. Вони найрізноманітіші. Ясно виділені дії, спрямовані до інших персонажів гри.

 

Ставлен-

ня до правил

 

 

 

правила

Логіка дії швидко порушується без протесту з боку дітей

Порушення послідовності дій не приймається фактично , але не опротестовується, неприйняття нічим не мотивується. Правило ще явно не вичленовуєть- ся, але може перемогти в конфлікті

Порушення логіки дії опротестовується посиланням на те, «що так не буває» Вичленовується правило  поведінки, якому діти підкоряють свої дії. Воно не повністю виконується Порушення правил кра ще помічають збоку

Порушення логіки та правил відкидається  не просто посиланням на реальну дійсність, але й вказівкою на раціональність пра вил. Правила яскра во вичленовуються, перемагають  безпосереднє  бажання

 

 

ВИЗНАЧАЄМО РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ

ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ

 

       Найвищою формою дитячої гри є сюжетно – рольова групова гра, яка потребує планування, узгодженості  дій, розвитку взаємин як у сюжетно – ігровому, так і в реальному планах. До такої гри діти вдаються у випадку, якщо:

·        у ранньому віці в них сформувалося ігрове ставлення до предметів, їх поліфункціонального використання,

·        якщо діти засвоїли «мову гри» - повторення з іграшками дій, які виконують самі чи спостерігають у дорослих у реальному житті, і, що важливо,

·        якщо засвоїли навички спілкування з однолітками, уміння  узгоджувати задум і взаємодіяти.

Тож розвинена сюжетно - рольова гра є показником сформованості ігрової компетенції дитини старшого дошкільного віку

ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ.

Рівень творчих ігор дітей є переконливим показником якості всієї педагогічної роботи в дитячому садку.

Показники компетенції дошкільнят в ігровій діяльності відповідно до Базового компоненту:

·        складність сюжету, його чіткість, наближеність до реального життя, перспективність, логічна завершеність;

·        визначеність ролей, їх узгодженість, типізація та індивідуалізація їх основних характеристик;

·        адекватність ігрових  дій;

 

·        чітке визначення правил гри, дотримання їх дитиною, збалансоване спілкування з товаришами, оптимістичний настрій