КОШТОРИС 

на  2018рік

   

26469800 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №235 "ГОРОШИНКА" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Запоріжжя

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ____місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитувfyyz  бюджету  06 Департамент освіти і науки  ЗМР , код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _0611010 Надання дошкільної освіти)

       

           (грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

2

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

4925550,00

1328,00

4926878,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

4925550,00

х

4925550,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі.

х

 

1328,00

1328,00

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

2,5E+07

х

1328,00

1328,00

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

х

 

 

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

х

 

 

- плата за оренду майна бюджетних установ 

25010300

х

 

 

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

х

1328,00

1328,00

інші  джерела власних надходжень бюджетних установ

2,5E+07

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

х

 

 

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

25020200

х

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

х

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов`язання)

 

х

 

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету )

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

4925550,00

1328,00

4926878,00

 Поточні видатки

2000

4925550,00

1328,00

4926878,00

Оплата праці 

2110

3389794,00

 

3389794,00

         Заробітна плата

2111

3389794,00

 

3389794,00

         Грошове забезпечення військовослужбовців        

2112

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

745755,00

 

745755,00

Використання товарів і послуг

2200

790001,00

1328,00

791329,00

         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1548,00

1328,00

2876,00

         Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

 

 

         Продукти харчування

2230

 

 

 

         Оплата послуг (крім комунальних)

2240

14294,00

 

14294,00

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

774159,00

 

774159,00

         Оплата теплопостачання

2271

429475,00

 

429475,00

         Оплата водопостачання та водовідведення

2272

169072,00

 

169072,00

         Оплата електроенергії

2273

175612,00

 

175612,00

         Оплата природного газу

2274

 

 

 

         Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

         Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи  по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 

 

 

        Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

        Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

Обслуговування боргових зобов`язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії

2720

 

 

 

Інші  виплати населенню

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

 

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання ) житла

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання ) інших об`єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об`єктів

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду(приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об`єктів

3142

 

 

 

Реставрація пам`яток культури,історії та архітектури

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам  (установам , організаціям)

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти  населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам , установам , організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

         

Керівник

 

 

Л.В.Лохматова

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

         

Керівник  бухгалтерської служби/                   начальник планово-фінансового підрозділу

 

 

Л.Я. Волкова

 

(підпис)

(ініціали і прізвище)

05 січня 2018 року

       

                                     (число, місяць, рік)

       

М.П.***

       
         
         

* виноску виключено

       

**Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку                                      "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.